Regulamin Sklepu internetowego

https://www.malgorzatasokolowska.pl//sklep

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym https://www.malgorzatasokolowska.pl//sklep/, prowadzony jest przez Małgorzatę Sokołowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Kancelarię Radcy Prawnego Małgorzata Sokołowska, z siedzibą w Poznaniu, 60-805, ul. Niecała 12.3, NIP: 6671708203, REGON: 301393009.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, korzystających ze Sklepu i określa zasady zakupu Produktów i eProduktów od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.

§ 2 Definicje

 1. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 2. ebook – należy przez to rozumieć książkę w wersji elektronicznej, tj. tzw. e-książkę; plik z treścią zawierającą taką książkę właśnie może być zapisany w formacie PDF, ePub, MOBI lub innym oferowanym przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, stosownie do informacji podanej obok danego ebooka;
 3. eKonsultacja – konsultacja przeprowadzona z Klientem telefonicznie bądź online
 4. eProdukt – należy przez to rozumieć produkt w wersji elektronicznej, tj. ebook, kurs online, wzory dokumentów, czek listy i inne materiały w wersji elektronicznej;
 5. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów oraz Ebook’ów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 7. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 8. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie bądź na Platformie szkoleniowej, na którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie bądź o zamówionych kursach.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty oraz Ebooki do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów i Ebook’ów.
 11. Operator płatności „Paynow” – mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000525237, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88.
 12. Platforma szkoleniowa – platforma, na której znajdują się zakupione kursy.
 13. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu – w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 16. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, dokonujący zamówienia produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.
 17. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 18. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.malgorzatasokolowska.pl//sklep/
 19. Sprzedawca – Małgorzata Sokołowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Sokołowska, ul. Niecała 12/3, 60-805 Poznań, NIP: 6671708203, REGON: 301393009.
 20. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 21. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 22. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu, eProduktów lub eKonsultacji ze Sprzedawcą.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Sokołowska, ul. Niecała 12/3, 60-805 Poznań
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@kancelaria-ms.com
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy : 03 1140 2004 0000 3102 8088 3257
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9:00 – 15.00.

 

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu oraz innych Klientów.
 2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty oraz eProdukty potrzebne są:
   • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
   • odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
   • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty elektronicznej (e-mail),
    włączona obsługa plików cookies,
   • aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf, ePub, MOBI.
 3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

 

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta Produkty i eProdukty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3. eProdukty dostępne w sklepie to:
   • eBooki,
   • kursy online,
   • wzory dokumentów i inne materiały w wersji elektronicznej
   • ekonsultacje
 4. eKonsultacje udzielane są na podstawie przesłanych przez Klienta drogą elektronizną informacji na adres e-mail: sokolowska@kancelaria-ms.com. W celu udzielenia porady prawnej Klient może zostać poproszony o przesłanie drogą elektroniczną opisu problemu będącego przedmiotem konsultacji oraz niezbędnych dokumentów minimum 48 godzin przed terminem konsultacji. Konsultacja będzie zrealizowana w ciągu 7 dni roboczych od przesłania e-maila lub potwierdzenia terminu w udostępnionym kalendarzu elektronicznym bądź drogą mailową. Czas konsultacji może zostać wydłużony o czas urlopu osoby udzielającej eKonsultacji, o którym Klient zostanie powiadomiony.

 

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
   • imienia i nazwiska i ewentualnie nazwy firmy,
   • adresu (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
   • adresu e-mail,
   • NIP firmy, nazwa firmy.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu;
 2. wybrać Produkt lub eProdukt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. jeśli Klient posiada kod promocyjny, powinien wpisać w polu: „Kod kuponu” wpisać go i kliknąć przycisk: „Zastosuj kupon”, a cena ulegnie modyfikacji;
 4. podać, w zależności od wybranej opcji (osoba fizyczna/firma):
   • imienia i nazwiska i ewentualnie nazwy firmy,
   • adresu (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
   • adresu e-mail,
   • numeru telefonu,
   • NIP firmy, nazwa firmy,
   • ewentualnie uwag do zamówienia;
 5. wybrać formę dostawy Produktu;
 6. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego jako „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin” (obowiązkowe). Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia;
 7. wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed terminem do odstąpienia od umowy (obowiązkowe)
 8. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania newslettera (dobrowolne)
 9. zaakceptować oświadczenie:

Oświadczam, że zapoznałem się z przepisem art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta, zgodnie z którym Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy”

i na tej podstawie wyrażam zgodę na utratę prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Ebooka w przypadku spełnienia przez Sprzedawcę świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy”.

Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia Ebooka;

 1. wyrazić zgodę na realizację zamówienia dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, co oznacza, że zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty;
 2. Zgody obowiązkowe oznaczone są *.
 3. opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

§ 8 Zawarcie umowy sprzedaży Produktu oraz eProduktu

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 9 Realizacja zamówień na Produkty

 1. W przypadku wyboru przez Klienta:
   • płatności przelewem albo płatności elektronicznej „Paynow” Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
   • płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji
    o gotowości przesyłki do odbioru.
 2. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
   • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 10 Realizacja zamówień na eProdukty

 1. W procesie składania zamówienia Klient dokonuje wyboru co do formy płatności: przelew na konto albo płatność elektroniczna Paynow. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” dokonuje zapłaty.
 2. Jeśli zamówienie nie zostanie opłacone w terminie 3 dni, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
 3. Niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 48 godzin od dokonania zapłaty za zamówiony eProdukt, Sprzedawca wysyła Klientowi link pobrania eProduktu na podany przez niego w zamówieniu adres poczty elektronicznej.
 4. Z momentem przesłania przez Sprzedawcę linku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, zostaje Klientowi udzielona licencja na korzystanie z eProduktu, o której mowa w §13. W tym samym momencie Konsument traci uprawnienie do odstąpienia od zawartej Umowy – w sytuacji gdy świadczenie zostało spełnione przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 

§ 11 Cena

  1. Sprzedawca oświadcza, że całkowita cena za zakup jednej “sztuki” danego Produktu lub eProduktu jest podana na stronie Sklepu odpowiednio obok Produktu lub eProduktu. Cena tam podana w dacie złożenia zamówienia przez Klienta wiąże Strony.
  2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
  3. Do każdego zamówienia zostanie wystawiona faktura w wersji elektronicznej, która zostanie przesłana do klienta po opłaceniu Zamówienia, chyba że Klient dokona płatności gotówką w siedzibie Sprzedawcy – wówczas otrzyma paragon.

 

§ 12 Oferowane metody dostawy i płatności za Produkt oraz płatności za eProdukty

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
   • Przesyłka pocztowa,
   • Przesyłka kurierska,
   • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Niecała 12/3, 60-805 Poznań.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności zarówno za Produkt, jak i eProdukt:
   • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
   • Płatności elektroniczne za pośrednictwem operatora wskazanego w § 2 pkt 11.
   • Płatność w gotówce w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: ul. Niecała 12/3, 60-805 Poznań.

 

§ 13 Licencja na korzystanie z eProduktów

 1. Każdy eProdukt oferowany za pośrednictwem Sklepu stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia licencji lub dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z zakupionego przez Klienta za pośrednictwem Sklepu eProduktu,
  w zależności od tego, czy Sprzedawcy przysługuje tylko licencja czy też autorskie prawa majątkowe do eProduktu. W tekście Regulaminu zarówno licencja, jak i dalsza licencja (sublicencja) są określane mianem licencji, bez rozróżnienia, czy chodzi o licencję czy sublicencję.
 3. Zakres udzielonej licencji na korzystanie z eProduktu, w tym okres jej obowiązywania, może różnić się w odniesieniu do różnych eProduktów.
 4. Z datą przesłania przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w zamówieniu linku, o których mowa w §10 Regulaminu, zostaje udzielona Klientowi, który to zamówienie złożył, licencja na korzystanie z EeProduktu, objętego jego treścią, w zakresie określonym w Regulaminie oraz postanowieniach doprecyzowujących zakres licencji podanych na stronie Sklepu obok tego eProduktu, takich w szczególności, które określają:
   • dopuszczalną ilość pobrań jednego ebooka; w braku takiego postanowienia w opisie obok eProduktu, przyjmuje się, że Kupujący może pobrać danego ebooka jeden raz;
   • sposób zabezpieczenia eProduktu, który może wpływać na zakres korzystania z niego poprzez ograniczenie tego zakresu, co Klient zawierając Umowę akceptuje; w związku z powyższym Klient powinien przed złożeniem zamówienia na dany eProdukt dokładnie zapoznać się z informacją o zabezpieczeniu;
   • brak prawa lub prawo skopiowania eProduktu lub określonej ilości znaków lub nagrania; w braku informacji na ten temat należy przyjąć, że pobrany eProdukt nie może być kopiowany;
   • prawo lub brak prawa dokonywania wydruku tekstu eProduktu, w braku informacji na ten temat należy przyjąć, że prawo takie nie przysługuje;
   • termin obowiązywania licencji, z tym, że w braku takiego terminu licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony;
   • inne elementy, o ile zostaną podane obok eProduktu. (Sprzedawca wskazuje, że Klient powinien przed złożeniem zamówienia zapoznać się zarówno z treścią Regulaminu jak i postanowieniami doprecyzowującymi treść udzielonej licencji, podanymi na stronie Sklepu obok danego eProduktu).
 5. Licencja na korzystanie z zakupionego eProduktu umożliwia korzystanie z niego tylko przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/i w postanowieniach zapisanych obok eProduktu na stronie Sklepu, w tym także zastosowanych przez Sprzedawcę zabezpieczeń technicznych, ma charakter niewyłączny i niezbywalny. Zastrzega się , że licencja może wygasnąć w przypadku utraty przez Sprzedawcę prawa do jej udzielenia np. wskutek wygaśnięcia przysługującego mu prawa autorskiego do korzystania z eProduktu na polu eksploatacji niezbędnym do udzielenia dalszej licencji na zasadach określonych Regulaminem czy w przypadku ustania po stronie Sprzedawcy praw autorskich majątkowych do niego na ww. polu eksploatacji.
 6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego eProduktu, jego fragmentów, jego/ich kopii, wykorzystywania go/jego kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji eProduktu, usuwania błędów eProduktu.
 7. Klient, który zakupił eProdukt, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego.
 8. Klient winien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z eProduktu przez niego zakupionego.
 9. Dana licencja na korzystanie z eProduktu umożliwia korzystanie z niego tylko w takim zakresie, jaki został określony wyraźnie przez Sprzedawcę, z uwzględnieniem postanowień pkt 6 powyżej. Nie można domniemywać lub wyprowadzać po stronie Klienta, który zakupił eProdukt, innych uprawnień.
 10. Naruszenie postanowień wynikających z niniejszego paragrafu skutkować będzie wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięciem konta lub pozbawieniem Klienta prawa do składania Zamówień.

 

§ 14 Zabezpieczenia eProduktów

 1. Każdy eProdukt może być zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem znakiem wodnym (watermarkiem). Informacja o formie zabezpieczenia, o ile zostanie ono zastosowane, zostanie podana przy opisie eProduktu.
 2. Nie wolno usuwać zabezpieczenia eProduktu. Klient, który nabył eProdukt zobowiązuje się do nieusuwania jego zabezpieczenia.

 

§ 15 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi bądź Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszym paragrafie, powinien uzupełnić swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy o dane potwierdzające okoliczności, że zakupiony Produkt lub eProdukt, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta bądź Przedsiębiorcy na prawach konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
   • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
   • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
   • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
   • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   • Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
   • Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
   • Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
   • W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 10. Klient wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do eProduktów przed terminem, o którym mowa w ust. 1 i jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od Umowy.

 

§ 16 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta – nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy reklamacji wraz z reklamowanym towarem. Jeżeli Klientem jest Konsument bądź Przedsiębiorca na prawach konsumenta, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy reklamacji wraz z reklamowanym towarem, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta stosuje się odpowiednio postanowienie z § 15 ust. 5
 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

§ 17 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
   • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
   • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 18 Dane osobowe w Sklepie

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:
   • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
   • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Szczegółowe informacje o „Polityce prywatności i cookies” Sprzedawcy zawarte są w osobnym dokumencie dostępnym na stronie internetowej Sprzedawcy: http://www.praworodzinnebeztajemnic.com.pl. O zapoznaniu się z Polityką prywatności Klient jest powiadamiany podczas składania zamówienia.

 

§ 19 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJEGO

 

_________________, ________________

Miejscowość,                          data

 

 

__________________________

 

__________________________

Dane Sprzedawcy – nazwa, adres

 

 

__________________________________________________________

Imię i nazwisko/Nazwa firmy

 

_________________________

NIP (jeśli dotyczy)

 

__________________________________________________________

Adres zamieszkania

 

__________________________

e-mail

 

__________________________

Nr telefonu

 

__________________________

Nr zamówienia

 

__________________________

Data odbioru zamówienia

 

REKLAMACJA PRODUKTU

 

Zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie w dniu _______________ Produkt _____________________ jest wadliwy.

 

Wada polega na _____________________________________________________________________

 

Wada została stwierdzona w dniu ___________________

 

Wobec tego żądam:

 1. wymiany Produktu
 2. nieodpłatnej naprawy
 3. obniżenia ceny o kwotę ………….
 4. odstępuję od umowy.

 

Podaję nr mojego rachunku bankowego do zwrotu środków ____________________________

 

 

Jeśli dotyczy:

Oświadczam, że zakupiony Produkt, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z moją działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

PKD dla mojej działalności to:

 1. PKD nr …………………. Opis ……………………….
 2. ………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………….
 4. ………………………………………………………….
 5. ………………………………………………………….
 6. ………………………………………………………….
 7. ………………………………………………………….
 8. ………………………………………………………….
 9. ………………………………………………………….
 10. ………………………………………………………….

 

 

______________________

podpis

 

 

ZAŁĄCZNIK

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

_________________, ________________

Miejscowość,                          data

 

__________________________

 

__________________________

Dane Sprzedawcy – nazwa, adres

 

 

__________________________________________________________

Imię i nazwisko/Nazwa firmy

 

_________________________

NIP (jeśli dotyczy)

 

__________________________________________________________

Adres zamieszkania

 

__________________________

e-mail

 

__________________________

Nr telefonu

 

__________________________

Nr zamówienia

 

__________________________

Data odbioru zamówienia

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy ___________________ zawartej w dniu _______________ dotyczącej Produktu _____________________.

Podaję nr mojego rachunku bankowego do zwrotu środków __________________________

 

Jeśli dotyczy:

Oświadczam, że zakupiony Produkt, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z moją działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

PKD dla mojej działalności to:

 1. PKD nr …………………. Opis ……………………….
 2. ………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………….
 4. ………………………………………………………….
 5. ………………………………………………………….
 6. ………………………………………………………….
 7. ………………………………………………………….
 8. ………………………………………………………….
 9. ………………………………………………………….
 10. ………………………………………………………….

 

______________________

podpis